Alphabetic Postal Code Search
This page is designed to help you find the Postal Code or Zip Code of a certain city. Select the first letter of the country you want to search the postal code or zip code. Then select the country and select the first letter of the city you want to find, the city and you will see all zip codes for this city.


Country Codes

Iran has the following ISO codes
  • Country ISO A2 code:IR
  • Country ISO A3 code:IRN
  • Country ISO number:364
  • Currency Code:IRR
  • Currency Code number:364
  • Calling Code:+98

Postal Code Search - Iran

Postal Code for Iran


Click on the city to list all of it's postal codes. Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.

Browse Post Code by Country

Browse cities in Iran
Qarah Būteh Qīāmdasht Qal'eh Kohneh Qal'eh Āqā Qeshlāq Qal'eh Khvājeh
Qal'eh Now Qūrī Qal'eh Qal'eh-ye Qāz̨ī Qal'eh Qarah Bolāgh Qarākand
Qereq Qareh Qāch Qal'eh-ye Bīābān Qal'eh Jūq Qaţūr Qazel Qayeh
Qal'eh-ye H̨ājjī Naşīr Qāyemābād Qaţār Qal'ehmarāghūsh Qūsh Qayah Qavāmābād
Qal'eh Sūkhteh Qāsemābād Qohūrd-e 'Olyā Qezelejeh Qarāgol Qareh Sa'īd
Qal'eh-ye Sangī Qoheh Qūch Kandī Qezelābād Qāsem Kheyl-e Araţeh Qandehār
Qūrtān Qājār Kheyl Qeyāsābād Qarah̨ Qal'eh-ye Pāyān Qolī
Qāderābād Qāder Khalaj Qowzlejeh Qal'eh Sorkh Qāyesh Qalāt-e Pā
Qūrt Tappeh Qamīshlū Qayah Bāshī-ye Bozorg Qal'eh Safīd Qombovān Qerekhlar
Qeynarjeh Qahāvand Qal'eh-ye Farāmorzī Qorv Chāy Qal'eh Kamīz Qeshlāq Meshhedī Abulh̨assan
Qeshlāq Malārod Qabāq Tappeh Qarqī Soflā Qal'eh-ye 'Azīmābād Qarah Āghāj Qūch H̨eşār
Qal'eh Now-e Khālseh Qalandarābād Qeshlāq Meshhedī Moh̨ammad Qanavāt Qorveh-ye Darjazīn Qal'eh-ye Chen'ān
Qal'eh-ye Nū'avārz Qaşr Shīrīn Qa'emiyeh Qom Qazvīn Qāemshahr
Qorveh Qūchān Qā'enāt Qasr-e-Shīrīn Qal'eh-ye-Ganj Qeshm
Qīrokārzīn Qaşr-e Qand Qalāt-e Bālā Qal'eh-ye Ganj Qal'eh-ye Moh̨ammad 'Alī Qalāt
Qalātūyeh Qīr Qoţbābād Qāleynī Qabā Kolakī Qāsemābād-e 'Olyā
Qal'eh Chūbī Qal'eh-ye Seyyed Qaşr-e Qomsheh Qanātghestān Qal'eh Ka'bī Qal'eh H̨amūd
Qal'eh Mombī Qal'eh Raīsī Qorqorī Qaryeh 'Alī Qal'eh-ye Tol Qal'eh-ye Sah̨ar
Qerqereh-ye Malakī Qal'eh Tak Qal'eh Now Shamsābād Qal'eh Lāy Bīd Qal'eh-ye Ţūq Qahderījān
Qal'eh-ye Bertīānchī Qahjāvarestān Qahrīzjān Qal'eh-ye Nāz̨er Qafar Qal'eh Tasmeh
Qūdejān Qarah Kahrīz Qūmenjān Qūrchī Bāshī Qā'en Qamşar
Qal'eh-ye Āqā H̨amīd Qālhar Qadamgāh Qal'eh-ye Sheyān Qal'eh-ye Qobād Qanbarābād
Qūzhd Qazānchī Qolqol Qomrūd Qareh Chāy Qardīn
Qal'eh-ye Now-ye 'Olyā Qal'eh Āqā H̨assan Qaşlān Qār Qal'eh Ney Qal'eh Sīn
Qandeshtan Qezeljeh Kand Qeshlāq-e 'Amroābād Qal'eh Jī Qal'eh Gāh Qermez Tappeh
Qalyān Qal'eh-ye Shīr Qarchak Qeshlāq-e Jītū Qeshlāq-e H̨ājjīābād Qal'eh Sheykh
Qahvaj Qāsemābād-e Tehrānchī Qajarābād Qebchāq Qal'eh-ye Now-ye Farīmān Qods
Qeshqejeh Qeshlāq-e Charkhlū Qāsemābād-e Gorjī Qūheh Qāsemābād-e Āqā Qūyu
Qāsemābād-e Kūchek Qāsemābād-e Bozorg Qarqasīn Qārpūzābād Qal'eh Rūtaleh Qerveh
Qeydār Qal'eh Rash Qowkh Qadīmābād Qāzqān Qal'eh Now-e Jamshīd
Qal'eh Khīābān Qal'eh Dozdān Qūsh-e Sarbūzī Qādī Kolā-ye Bozorg Qūsh-e 'Az̨īm Qarā Kheyl
Qā'emshahr Qoltūq Qūsh-e 'Alījān Qal'eh-ye Now Khareqān Qādī Kolā Qanbar Bāghī
Qal'eh Gardan Qezel Kan Qāzānlū Qarnābād Qarah Sū Qalīchābād
Qomqal'eh Qabān Kandī Qal'eh Mah̨mūd Qareh Qāshlī Qolīābād Qārnā
Qezel Qopī Qorbānābād Qolleh Zū Qarah Dāgh Qūshjānābād Qarah Qeshlāq
Qareh Kīleh Qān Qermeh Qezlī Qarah Khez̨er Qarah Shāhverdī Qareh Dāghlī
Qareh Chāl Qāz̨īān Qūrchāy Qepchāq Qal'eh Jīq-e Bozorg Qūrījān
Qareh Cheshmeh Qūch Morād Qalamī Qolī Tappeh Qowyonlī Qalandarābād-e Bālā
Qazā Qolī Qāch Kānlū Qeshlāq-e Khāneh-ye Barq Qareh Chopoq Qareh Shūr Qānjeq Shahrak
Qarātlū Qāz̨ī Qareh Mākher Qal'eh Jīq Qarah H̨asanlū Qezel 'Āsheq
Qūsheh Sū Qarah Bābā Qarah Kūshan Qāz̨ī Jahān Qūshchī Qarāghīl
Qorūq Qanbar Mah̨alleh Qūlonjī Qāzān Qāyeh Qal'eh Bīn Qezel Gechī
Qezelejeh-ye Meydān Qūnī Qeyşaraq Qarah Bāgh Qezel Dīzaj Qarājeh
Qoşābeh Qūrūq Qarājeh-ye Moh̨ammad Qarah Qayah Qamīsh Āghol Qez Qal'eh
Qarah Ziya'eddīn Qarah Kandī Qal'eh Kandī Qareh Khān Beyglū Qīz Qal'ehsī Qezel Dāgh-e Kord
Qarah Āyāq Qarah Qāsemlū Qeshlāq-e H̨ājjī 'Avaz̨ Qarah Dāghlū