Alphabetic Postal Code Search
This page is designed to help you find the Postal Code or Zip Code of a certain city. Select the first letter of the country you want to search the postal code or zip code. Then select the country and select the first letter of the city you want to find, the city and you will see all zip codes for this city.


Country Codes

Iran has the following ISO codes
  • Country ISO A2 code:IR
  • Country ISO A3 code:IRN
  • Country ISO number:364
  • Currency Code:IRR
  • Currency Code number:364
  • Calling Code:+98

Postal Code Search - Iran

Postal Code for Iran


Click on the city to list all of it's postal codes. Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.

Browse Post Code by Country

Browse cities in Iran
Dasht Dehgāh Deh Mīr Dehak Dezak Dask
Dastgerd Dehān Dubār Deh Yādgār Dastjerd Dowlatābād
Dīzābād Dowdohak Dāvudābād Deh Now Darreh-ye Tafī Derkī
Dārestān Dūlāb Deh Bārez Dahaneh Dowbān Dehkūyeh
Darreh Shūr Dobīrān Dīzaj Dāmcheh Dehnow Dowrāhān
Deh 'Alī Dīlbīlmaz Dastūrān Deh Pāgāh Dargoza Delāvar Kolā
Deh Bālā Darakeh Dāshlī Qal'eh Deh 'Arab Deh Now-ye Bārez Dashtī
Deh Sheykh Dagāgāh Dehrūd-e 'Olyā Dehlaq Dalow Dehbīd
Dang Sarak Deylamān Darmīān Devīn Dasht-e Āzādegān Dezhgān
Dās Qal'eh Darz Dīndārlū Dashteh Dāvījān Dowmakān
Dezej Darūneh Darvīshī Dūstābād Dowbaneh Dāmenjān
Darband Dashtak Dāvarzan Deh Şah̨rā Darjazīn Damaq
Dīzbād Soflā Dīzaj-e Leyl Khānī Dowlatgeh Dahū Dastgerd-e Dāmāmzādeh Deh Now-e Mīlās
Dar Behesht Deh Baneh Eslāmabād Dow Tappeh Soflā Dowrāhak Delgoshā Daraq
Dāqdāqābād Dorūd Dīnārābād Deh-e Qāyed Dūst Moh̨ammad Dāryān
Dez Āb Dervīshābād Dehāqān Damāvand Damghān Delijān
Dalfān Denā Dezfūl Dasht-e-Āzādegān Dargaz Dālāhū
Dehlorān Darrehshahr Dārāb Deylam Dayyer Dashtestān
Dārūkān Dīvān Dez Dayrestān Dargahān Darīdar
Dar Gūr Deh Tal Dashtūk Domshahr Dargīr Deh Gel Kan
Dīdehbān Damīlū Deh Kahān Deh Fīsh Dowsārī Deh Beh
Dehram Deh Pābīd Derāzī Dehzīr Delvār Deh Now-e Behzādī
Dārākūyeh Deh Barm Dastejeh Deh Now-e 'Azīzābād Darb Qal'eh Deh Bakrī
Doveyreh Deh Shīb Dorūdgāh Dādīn-e 'Olyā Deh Chāh Dālakī
Dowdej Dasht-e Gūr Dast-e Khez̨r Dīkānak Derīs Dehnow Qalandarī
Dīnakān Deh Mūrd Dūsīrān Dūkūhak Dashtkār Dīlam
Dālīn Doshman Zīārī Dorūdzan Darreh Bād Dalkhān Deh Now-ye Moqīmī
Deh Now-e Markazī Dow Gonbadān Darband-e Gharbī Deh Mollā Bozorg Dīl Darreh-ye Ney
Dāvarān Deh Zeyār Dehaj Dow Dāngeh-ye Bozorg Dārkhoveyn Deh-e Bar Āftāb-e 'Olyā
Deh Dasht Deh Chenār Dārshāhī Dar Tangol Daqūqābād Deh Now-e 'Alī Khān
Deh-e Mīr Ja'far Khān Dasht-e Khāk Deh-e Khamr Darghak Dīshmūk Dobb-e H̨ardān
Darreh Bonīāb Daghāgheleh Deh Shīr Dehkadeh Deh Kohneh-ye Mūzarm Dehdez
Dam-e Āb Deh Now-ye 'Olyā Dast-e Nā Dasht-e Bozorg Deh Cheshmeh Doroh̨
Dīzīcheh Darreh Būrī Deh Sorkh Dastgerd-e Mehr Āvarān Dārgān Dorcheh-ye 'Ābed
Dashtlū Dastejā Dashtchī Denārt Darcheh Pīāz Dehaq
Darreh Bīd Dārān Dāmaneh Darreh Shahr Deyhūk Dūzān
Dīnārvand-e 'Olyā Deh Moh̨sen Dom Rūstān Dāryāb Dashtgharrān Darb-e Gonbad
Dehābād Deh Kord Dehnow-ye Moqaddasī Deheshk Deh Gāh Deh-e Torkān
Dehrīz Deh-e Shīrkhān Deh Sad Deh Būreh Deh Fūl Deh Namak
Dormen Dehnow-e Āvarzamān Deh Pahn Dowlūī Dehlar Deh Mūsī
Deh Chāl Deh Now 'Alīābād Dastjān Deh Pīāz Dahnejerd Dūrīsān
Desheh Dūghābād Dal Dīvzand Dāvarābād Delbarān
Dūshān Damezābād Deh Golān Dādāneh Deh Pāīn Dezlī
Dorsūnābād Deh H̨asan Deh Kheyr Deh-e 'Abbās Dāfī Deh Shād-e Bālā
Deh Mīān Danesfahān Dīvān Darreh Dangīzak Dākān Darband Sar
Deyālābād Deh Gheybī Dāghlān Deh Mollā Derāz Kolā Dūr Bāsh
Dehrūd Darūn Kolā-ye Sharqī Darūn Kolā-ye Gharbī Derāzān Darzī Kolā-ye Āqā Shafī' Dandī
Dārāb Kolā Dīzajābād Darzī Naqīb Kolā Dāmīr Dīnak Dāsh Band
Dānīāl Dūnchāl Darbakeh Dastjerdeh Deryās Dāreh Lak
Delījeh Dār Kalāteh Darrām Dāsh Tappeh Dāvūdlī Daland
Dīzāvand Damīrchī Dīzādīz Dowzeyn Darjan Dūbakhshar
Dāghīyān Dārbāgh Daryāsar Daryā Kenār Dīvshal Dīzbon
Dīkcheh Dowgūr Dākhel Dasht-e Shād Dartūm Dargāh
Dīzaj-e Parvāneh Dāsh Ātān Dārābād Dāfchāh Dūsh Dūleh Malāl
Dastak Dahaneh Sar-e Shījān Darkesh Dāmanāb Dīlaj Mah̨alleh Dāshlī Borūn
Dashtak-e 'Olyā Dāvān Dūzdūzān Delazī Dīzaj Khalīl Dīvlaq
Dījūjīn Dīzaj-e 'Olyā Dīzaj Dīz Dīzaj H̨oseyn Beyg Dūgījān Dīzaj-e Malek
Dadeh Beyglū Dūshdūr Dīzaj-e Qorbān Dāylān Kandī