Alphabetic Postal Code Search
This page is designed to help you find the Postal Code or Zip Code of a certain city. Select the first letter of the country you want to search the postal code or zip code. Then select the country and select the first letter of the city you want to find, the city and you will see all zip codes for this city.


Country Codes

Iran has the following ISO codes
  • Country ISO A2 code:IR
  • Country ISO A3 code:IRN
  • Country ISO number:364
  • Currency Code:IRR
  • Currency Code number:364
  • Calling Code:+98

Postal Code Search - Iran

Postal Code for Iran


Click on the city to list all of it's postal codes. Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.

Browse Post Code by Country

Browse cities in Iran
Būrbūr Beyhūd Bāghestān Baladeh Bāghdasht Bīdokht
Bājgīrān Borzū Badrābād Bāgh Bālā Bajgān Bah̨al
Bāghāt Balūchābād Bījār Boneh Bāygān Barāk Bokān
Bozīn Bīdak Bārūq Bolūkān Būr Kheyl Bādekī
Bīchūn-e Pā Bonīād Baqerābād Barākūh Bahrāmīyeh Bībī Jānābād
Bandān Balūchī Beshīk Tappeh Bog Bāshtīn Bostānū
Bedāf Behkandān Berenjgān Būstān Balaskaleh Bāvān
Bīzeh Bāghān Bahrāmābād Bowalh̨asan Bohr-e Bāgh
Bīdeh Bozpar Bezenjerd Bābolqānī Bar Āftāb-e Sardasht Boyūkābād
Bābā-ye Kalān Bāftān Barrah Sar Bachcheh Darreh Bāgh-e Malek Barghamad
Bābā Khanjar Bābā Anār Bīdeleh Bīdkhūn Bāgh-e Behzād Bohr
Bāfrān Bīzhanābād Būshkān Bardbor Bālā Deh Balā Mah̨alleh Chowkām
Bābān Būjāyeh Bābā Naz̨ar Bādūleh Beyz̨ā Bahrāmī
Bandu Borāftāb Shīrānī Bord Khūn Bonāb Jadīd Borf Anbār Bardestān
Bofravīyeh Bākhroz Behābād Bagheyn Bāsht Beheshtī
Banak Bū'īn va Mīāndasht Bahārānshahr Bālū Bandar-e Jāsk Boshrūyeh
Bād Rūd Bandar-e Deyyer Bandar-e Deylam Bandar-e Kangān Bāqershahr Bāfq
Boyinzahrā Behshahr Bābolsar Bābol Borujerd Bījār
Bāneh Boyer Ahmad Bahmai Behbahān Bandar-e-Māhshahr Baghemalek
Bojnūrd Bardeskān Bīrjand Bardsir Bam Bāft
Bastak Bandar-e-Lengeh Bandar-e-Abbās Bahār Bandar-e-Gaz Bandar-e-Anzalī
Bovānāt Borkhār-e Meymeh Boru-jen Būshehr Bostānābād Bonāb
Būkān Bīleh Savār Berīs Bālād Bandar-e Tang Bānsont
Būtī-ye Bālā Bāhū Kalāt Bent Bandar-e Shenās Bandar-e Lengeh Bātak
Bāsa'īdū Bandar-e Band-e Mo'allem Bāverd Bandar-e Chārak Bandar-e Khamīr Bandar-e Moqām
Būchīr Band-e-Zarak Beh Deh Bostāneh Bāzīārī Baghdānīyeh
Bampūr Bolandū Bast-e Qalāt Bandar-e 'Abbās Berenţīn Bīkā
Beyram Bāgh Bīgherd Bazmān Berīz Bīd Shahr
Bonārūyeh Bolghān Beytābād Bolūk Bargān Bābā 'Arab
Bowh̨eyrī Bānūj Berīskān Bakhtājerd Beh Jān Bandargāh
Bāgh-e Kabīr Borj-e Mo'āz Boneh Gaz Bāneyān Berāyjān Baravāt
Bāgh Chemak Bāgh Dasht Bondārūz Bezenjān Banavān Borāzjān
Bagdāneh Bīd Zard-e 'Olyā Bashīrābād Balvard Boveyrī Bāsferjān
Bandar-e Rīg Būrakī-ye 'Olyā Balyān Bāgh Ābr Bandar-e-Gonāveh Bonjīr
Bājgāh Bekahdān Barm-e Sīāh Bowrakī Barfeh Bābā Monīr
Banī Yakeh Bānesh Bīdgul Bereshneh Bābā Gūrīn Bakyān
Bahreh-ye 'Anā Bandar-e Emam Khomeynī Bavānāt Behjatābād Bandar-e Māhshahr Beyt-e 'Obeyd
Balahzār Bedrānī Beyāz̨ Bahāābād Bardīān Bahremān
Bonjār Bālā Khāneh Bahman Bon Shovār Bahādorān Beyt-e Moh̨āreb
Banār-e Vājel Banād Kūk-e Dīzeh Būger Bārāngerd Bostān Bīchand
Boldājī Borūjen Belādīyeh Badīl Bonūt-e Bālā Bābā H̨eydar
Boneh-ye H̨oseyn Kalūlī Bāgh-e Bahādorān Bahārestān Bejgerd Bondārt Barakān
Berseyān Ben Bārdeh Bīdrūbeh-ye Markazī Būdān Bazmeh
Bardī Būrang Bādejān Bān Rah̨mān Bāzvandī Badreh
Bon Lār Bābā Gerd 'Alī Bonakābād Bolūrān Bahrāmābād-e 'Olyā Bānqalān
Bārenjegān Bamrūd Boz-e Aznā Baghdādeh Barzak Bāzeneh
Barakatābād Bāgh-e Barāftāb Bondīzeh Barkhvordār Bābā Qāsem Barfābād-e 'Olyā
Bayātān Bayān Bābā Rostam Behdādīn Bahāreh Barzūl
Bīdhand Bābā Kamāl Bīsotūn Bīland Borābād Bīmorgh
Bāgh-e Bakhshī Bān Mazārān Bornāj Bajestān Bezmīrābād Bābā Pīr
Bād Khvoreh Bandīvān Bāvaleh Bohlūlābād Bānūreh Bāyengān
Bāgh-e Sheykh Bāleqlū Bīdvey Bāsfor Bolbānābād Bāshmāq
Bīsārān Būrīdar Bahārlū Bezd Bolbar Benhang
Bāgh-e Khvāş Bābā Rīz Bāyak Baleh Dastī Bāyenchūb Bors
Bardeh Rasheh Bokeh Banī Tāk Bīdkaneh Bezq Bābā Salmān
Bābā Reshānī Bāgh-e Komesh Būmahen Borzlajīn Bāzeh H̨ūr Bakhtīār
Bīārjomand Bāghshan Bījeqīn Balgeh Shīr Borj Būzhmehrān
Bīdastān Bāvers Boshrābād Bāghjar Bozqūchān Bezangān
Bāghshan-e Gach Būynak Bolqānābād Borzeshābād Bālā Marznāk Bak Kandī
Borqebān Betū Bardeh Zard Bozmīnān Bālā Bāzyār Bālā Serest
Būrān Bālā Joneyd-e Lākpol Basţām Bār Būrkheyl-e Araţeh Bīd Gīneh
Bālā Dezā Bārīk Ābsar Barsemnān Būghdā Kandī Borjandeh Bandār Kheyl
Bādeleh Bakrān Bārīk Kolā Bālā Bīsheh Sar Bandpey Bozorg Bīsheh-ye Mah̨alleh
Barzanūn Bīzekī Bīsheh Kolā Bābol Posht Bahnemīr Bezamīnābād
Bāqer Tangeh Bābol Sar Behzād Kolā Bāye' Kolā Bālā Jāddeh Bandar-e Gaz
Bāghū Kenāreh Bargeh Bāgh-e Golbon Bolghūr Bandar-e Torkeman Baraftān
Beygom Qal'eh Bīmz̨orteh Bībālān Badrāq-e Nūrī Bahalkeh-ye Dāshlī Bagtāsh
Badrāq-e Mollā Badāb Bāyqūt Bāghlī Mārāmā Berenjbon Bālestān
Behdān Bonakdeh Bāghbānān Bāz Keyā Gūrāb Bībī Shīrvān Bāghcheh
Berāsb Bāzgīr Barandaq Bārkū Sarā Barāzān Bolūkābād
Balasboneh Beyn Kalāyeh Bālā Rūdposht Bījār Kenār Bāylar Bāynāl
Bālānj Barbar Qal'eh Bārān Dūz Behnaq Bāzār Jom'eh Bandar-e Anzalī
Bashman Bafrājerd Bīār-e Kord Badrānlū Bavānlū Bāghcheq
Bālsīn Bāzāreh-ye Qārnās Bījand Beyraq Bāyrām Bāsmenj
Bārānlū Bāgh-e Ma'rūf Barāghūsh Bakhshāyesh Bāghcheh Jīk Benīs
Bīlverdī Barāzīn Bāsh Mah̨alleh-ye Lavandevīl Bohal Bahrām Bangīn
Bāghcheh Sarā Bījaq Bārūj Badalābād Bāgh Daraq Bīleh Vār
Bābelābād Beneh Bāghcheh Jūq Borrān-e 'Olyā Bāzargān Bābak