Alphabetic Postal Code Search
This page is designed to help you find the Postal Code or Zip Code of a certain city. Select the first letter of the country you want to search the postal code or zip code. Then select the country and select the first letter of the city you want to find, the city and you will see all zip codes for this city.


Country Codes

Nigeria has the following ISO codes
  • Country ISO A2 code:NG
  • Country ISO A3 code:NGA
  • Country ISO number:566
  • Currency Code:NGN
  • Currency Code number:566
  • Calling Code:+234

Postal Code Search - Nigeria

Postal Code for Nigeria


Click on the city to list all of it's postal codes. Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.

Browse Post Code by Country

Browse cities in Nigeria
Ihieorji Idima Itum Ibom Isinkpu Iheosu
Isiegbu Ishimigu Ibinanta Ibinaukwu Idiagbo Ihie Mba
Ihie Isieke Iyienyi Iberenta Ihim Inyila
Isiala Itunta Iyalu Itaja Itaja Obuohia Itu
Iziugwu-Arizi Ipupe Ihige Ude Isingwu-Ofeme Imerem I Imerem II
Iheoji Ikputu Ichi Iheneriala Ikem Ihenzu
Ihiokwe Isunabo Ikpa Ikpakiri Iheorji Isiahia
Ikala-Umudagwu Isiko Itu-Ikila Itu-Ngwa I Itu-Ngwa II Itukpa
Iferefe Ibeku Ihenta Isiugwu Isugwu Ibibi
Ikiruamike Imo River Ikenyi Ihita Ihite-Lekwesi Ihite-Leru
Ikenga-Lekwesi Ikenga-Leru Iddo Maaji Iddo Pada Iddo Sabo Iddo Sarki
Iddo Tudunwada Igu Ibbo Ibwa Ibwa Sarki Ikwa
Isom Bassa Isom Fulani Idu Idu Gwari Iye Ijah Dabuta
Ijah Sarki Ibadan Iirsa Iwiriwi Imburu Ibagwa
Ikot Akpan Adia Ukpom Ikot Ebak Ikot Ekang Ikot Iyire Ukpom Ikot Obong Utu Ikot Udo Usung-Ukpom
Itung Ikot Akpa Edem Ikot Akpabio Ikot Akpan Idim Ikot Akpan Ikpong Ikot Ibit Ekpe
Ikot Inyang Ikot Ndue Ikot Obio Ikpa Ikot Obong Ikot Odiong Ikot Ubom
Ikot Uden Ikot Udo Obio Iwok Ikot Udo Urom Ikot-Akpakpan Ikwek Ibanag Ediene
Ikot Akwa Ebom Ikot Inyang Ediene Ikot Obong Ediene Ikot Oku Ubara Ikot Anyankana Ikot Edede
Ikot Edong Ikot Ekiduk Ikot Ekon Ikot Eshiet Ikot Ifang Ikot Ikpe
Ikot Imo Ikot Ntuk Ikot Uko Ibiakpan I Ibiakpan II Ibong Ikot Abasi
Ibong Ikot Akpan Abasi Ibong Otoro Ikot Ata Udo Ikot Ebok Ikot Essien Etok Ikot Etok Udo
Ikot Obioko Ikot Odon Ikot Oku Mfang Ikot Osom Iko Ikonta
Iworfe Idim Afia Idung Imo Idung Offiong Idung Udofa Iko Ekwa
Ikot Afaha Ikot Udota Idung Enen Uso Idung Udo Ikot Abasi Ikot Ebiyan
Ikot Eket Ikot Ibiok Ikot Udoma Ikot Use Ekong Idua Ikot Etok
Iseuit Idua Ikot Abia Ikot Akpa Enang Ikot Akpa Ikpo Ikot Akpandem Ikot Ataku
Ikot Ekpo Okon Ikot Ikpa Ikot Nsidibe Ikot Obio Ikot Obio Ata Ikot Obioro
Ikot Odudom Ikot Oso Ikot Ukpang Ikot Ambut Ikot Ata Enim Ikot Eda
Ikot Ndem Ikot Ukpong Ikiot Akpan Essiet Ikiot Ebak Ikot Ada Uto Ikot Akpan Eka
Ikot Eseh Ikot Obiokon Ikot Ukpong-Offiong Ikot Akpan Ikot Asang Ikot Esifon
Ikot Inyang Udoh Ikot Ntuen Ikot Obio Odok Ikot Ofong Ikot Osung Ikot Uba
Ikot Ubo Ikot Udo Ikot Udom Inyand Ibam Ikpe Ikot Abiat
Ikot Ekpe Ikot Eside Ikpe Ekpene Oton Ikpe Ikot Akpan Ikpe Ikot Ntuen Ikpe Nung Inyang
Iduog Esimuk Ikot Andem Ikot Ekpenyong Ikot Ibanga Ikot Idem Ikot Ineme
Ikot Okom Ikot Udom Obet Ikot Udu Ikot Umo Essien Ikot Utin Ifa Okon
Ikot Ama Ikot Ekefre Ikot Essien Ikot Idem-Udo Ikot Igwe Ikot Nya
Ikot Ocho Ikot Oko Ikot Udo Okure Ikot Ukot Etor Ikpe Okon Iboho
Ikot Akpabin Ikot Akpan Esang Ikot Akpan Essien Ikot Akpan Ifia Ikot Akpan Inyang Ikot Esidomo
Ikot Eso Ikot Eta Ikot Nkwa Ikot Obong Edong Ikot Ofok Ikot afanga
Ikot Akpan Ntiia Ikot Ankan Ikot Ayara Ikot Edet Ikot Okuo Onuk Ikot Otu
Ikot Out Ikot Ude-Idim Ikot Udo Ekpat Ikot Udo Etim Ikot Udo-Inam Ikot Ukpong Eto
Ikot Akpa Nsek Ikot Akpakpan Ikot Edek Ikot Iya Ikot Obio Ema Ikot Odong
Ikot Udo Nta Ikpe Atai Ikpe-Ikot-Akwa Inen Ikot Okpo Ibio Edem Urua Ibio Nung Achat
Ibio Nung Iba Ikot Awak Ikot Ese Ikot Esop Ikot Inung Ikot Mkporikpo
Ikot Obio Ama Ikot Udo Obong Ikot Umo Ebat Ikot Akasor Ikot Akpan Odomo Ikot Inyang Ekpo
Ikot Obio Nta Ikot Udo Etor Ikot Mboho Ikot Nkim Ikot Akata Ikot Eba
Ikot Ebiyak Ikot Ebo Ikot Ikpuho Ikot Inyang Osom Ikot Udo Abia Ikot Udo Oto
Ishiet Erong Ikot Akpanya Ikot Ananga Ikot Ekan Ikot Esua Ikot Isong
Ikot Nkang Ikot Nseyen Ikot Obio Inyang Ikot Udo Adia Ikot Akpa Esa Ikot Akpan Ese
Ikot Akpan Obio Eket Ikot Ekot Ikot Esen Oku Ikot Etakpo Ikot Etor Ikot Ibok
Ikot Itina Ikot Mfon Ikot Nsung Ikot Nte Ikot Obio Eka Ikot Obio Iko
Ikot Obong Ikot Inyang Ikot Umiang Ede Iwo Etor Ikot Abasi Ebin Ikot Akpa Ikot Akpa Erong
Ikot Akpa Eyoho Ikot Akpa-Ndua Ikot Akpasia Ikot Akpaso Ikot Annung Ikot Atang Esen
Ikot Atang Uma Ikot Ebre Ikot Ediom Ikot Edung Ikot Enua Ikot Itok
Ikot Iyan Ikot Mbang Ikot Mbride Ikot Nko Ikot Nkwo Ikot Obio Edim
Ikot Obio Nko Ikot Obio-Ata Ikot Oku Akpan Ikot Ossom Ikot Udo Eyoho Ikot Udo-Nkan
Ikot Ukop Ibe Sikpo Ikot Abasi Idem Ikot Akpa Edu Ikot Akpan Abia Ikot Akpan Etok
Ikot Ambon Ikot Edaha Ikot Eto Ikot Ide Akpakpan Ikot Ide Etuk Udo Ikot Ikere
Ikot Iko Ikot Obio Odongo Ikot Obio Offong Ikot Oduot Ikot Okubo Ikot Okure
Ikot Udo Ekpo Itokko Ibaiku Ikot-Oku Ekim Ibiaku Ikot Udom Ibiaku Inyang Isong Ibiatuk
Idere Ididep Usuk Idoro Ikot Ikot Aba Ikot Abasi Inyang
Ikot Abia Aka Ikot Abia Idoro Ikot Akpa-Idang Ikot Akpabio Ididep Ikot Akpan Abasi Ikot Akpan Nya I
Ikot Akpan Obong Ikot Akpan Uso Ono Ikot Akpan-Atai Ikot Akpan-Nya Ikot Akpan-Okpon Ono Ikot Amba
Ikot Ambit Ikot Anan Ikot Anang Ikot Andia Ikot Ankit Ikot Antia
Ikot Antia Ididep Ikot Antia-Idoro Ikot Atim Ikot Ebom Ikot Edo Ididep Ikot Edok
Ikot Efim Ikot Eko Ikot Ekpene Ikot Ekpot Ikot Ekwere Ikot Ekwo
Ikot Esidem Ikot Esifa Ikot Essien Ididep Ikot Essiet Ikot Eto Idoro Ikot Ette
Ikot Idaha Ikot Ide Ono Ikot Idem Nten Ebere Ikot Inyang Ekpene Ikot Inyang Eno Ikot Inyang Ididep
Ikot Mbuk Ikot Mkpebe Ikot Nko Ididep Ikot Nkpo Ikot Ntung Ikot Nya Ono
Ikot Obio Akpan Ikot Obio Asa Ikot Obio Eyen Ikot Obio-Afaha Ikot Obio-Edep Ikot Obio-Okon
Ikot Obo Ikot Obo Idoro Ikot Obom Idere Ikot Odiong Use Ikot Odubo Ono Ikot Okpoho
Ikot Okpot Ikot Onwen Ikot Onwong Ididep Ikot Ubo Mbiabong Ikot Ubo Ono Ikot Ubong Obio Eno
Ikot Udo Effum Ikot Udo Ibiono Ikot Udo Obuk Ikot Udo Ukana Ono Ikot Ukana Ikot Ukporo
Ikot Unike Ikot Use-Idoro Ikot Usen Ikot Utiat Ono Ikot Uwa Ikpa Ikot Enuen
Ikpa Ikot Ubo Ikpa Ikot Uneke Ikpedip Inwun Use Itai Idoro Itu Akan
Itu Andem Itu Atai Itu Udo Itukho Ikot Adaha Ikot Ukobo
Ikpanaya Ikot Ada Idem Ikot Ambang Ikot Ekpo Obio Ikot Enyin Ikot Osukpong
Ikpa Ibiono Ikpidop Ikot Abara Ikot Akpa Idiong Ikot Akpa-Offiong Ikot Akpan Offiong
Ikot Akpan Okure Ikot Ebenwong Ikot Edem Inyang Ikot Eseden Ikot Esu Ikot Idiong Etor
Ikot Idomo Ikot Inwang Ikot Inyang Ese Ikot Inyang Udo Ikot Okoro-Ata Ikot Otuko
Ikot Oyo Itung Achan Ikot Esien Eshiet Ikot Inyang Odoro Ikot Onono Ikpe Annang
Iwukem Ikot Abai Udo Ikot Akpan Anwa Ikot Akpan Ifang Ikot Edim Ikot Ekong
Ikot Inyanga Ika Ikot Otong Ikot Ukang Imaman Itak Ikot Onono Ito Ika
Iboro Ikot Aboa Ndia Ikot Akpabo Ikot Efre Ikot Eneni Ikot Etenge Ndom
Ikot Eyen Imo Ikot Ikara Ikot Iyire Ikot Ndien Ikot Obio Ekpe Ikot Oboro Enyin
Ikot Okpok Ikot Ubo Akama Ikot Ufot Ikot Unya Ikot Uso Ide Ikong Ukpo Inwa
Ikot Akpan Ata Ikot Etetuk Ikpetim Ikot Ada Udo Ikot Akpa Enin-Ikot Esang Ikot Akpa Idiang
Ikot Eduo Ikot Etefia Ikot Obiok Ikot Osudu Ikot Usop Ikot Ukpong Ekere
Ikot Umiang-Okon Iman Ikot Akan Ikot Akpan Udo Ikot Ataha Ikot Etenge-Ete
Ikot Ikwot Ikot Okwo Inang Itak Abasi Ibong Ikot Akan Ikot Akpan-Abia
Ikot Ediet Ikot Enwang Ikot Obong Otoro Ikot Osura Ikot Uboh Ikot Udo Osung
Ibiakpan Ibiakpan Ikot Ibiakpan Nto Akan Ibiakpo Edem Idim Ibong Nto Akan Ifuho
Ikot Abia Idem Ikot-Ekpene-Village Ikotobio Okpon Itak Ikot Udo-Okop Ikono Itak Ikot Akpan Ndem
Itak Ikot Udo Iton Odoro Ibienang Idoro Ediene Ikot Antem Ikot Ediene
Ikot Oku-Ediene Ikot Onwon Ediene Ikot Udo Enang Ikot Ubeng Ikot Udo Asan Ibiaku Ata
Ibiaku Ikot-Ukana Ibiaku Okpo Ibakasi-Ikot Ibakesi Ukpom Unya Ibakesi-Ikot-Mbiet Ikot-Ete Udoe
Ibam Edet Ibam Obot Enen Ikot Osom Ikpe Ikot Akpan Odung Ikot Eduek Itak Ikot Efre Itak
Ikot Ekpan Odung Ikot Ide Itak Ikot Inyang-Itak Ikot Udofia Itak Itak Ibo
Ikot Esien Ikot Nta Ikporom Ikweme Ibisikpo Ikot Udo Iden Udo
Ikot Akpan Ntim Itak Edem Isa Itak Ikot Obio Ibiaku Ikot Edet Ibok Ndiya Ikot Abasi Ndiya
Ikot Akpa Edet Ndiya Ikot Akpa Edok Ikot Akpa Ekpuk Ikot Akpa Idem Ndiya Ikot Akpan Ndiya Ikot Akpayara Ndiya
Ikot Anyan Ndija Ikot Etefia-Ndiya Ikot Nto Ndiya Ikot Obio Edi Ikot Offiong Ndiya Ikot Udu Ndiya
Ibono Okporo Ibono Usuk Ikot Offiong Idem Ikot Akpa Isiak Ikot Enie
Ikot Obok Ikot Okpon Ikot Umo Inyang Ibam Ukwot Ibiono Ewuro
Ikpe Ikot Nkon Itie Ikpe Ibesikpo Edem Idem Iko Atia Ikot Awa Ikot Ede
Ikot Edem Ikot Emem Ikot Obio Asang Ikot Ubam Ikot Udo Ata Ikot Udo Eboho
Ikot Uno Iton Mong Ikot Akpabio-Ayadehe Ikot Onoi Ibiaku Ikot Obong Ikot Akpan Itam
Ikot Andem Itam Ikot Annie Ikot Anse Itam Ikot Ayan Ikot Nya Itam Ikot Ukap
Ikot Ukono Ikot Uso Akpan Ikot Ukpo Itu Ikot Efah Ika Oku Ikot Abiyak
Ikot Adakpan Ikot Antuen Ikot Eka Iko Ikot Esia Ikot Ntu Oku Ikot Abasi Itam
Ikot Ayan Itam Ikot Ebom Itam Ikot Ekwere Itam Ikot Emien Itam Ikot Etpuk Ikot Mbonde Itam
Ikot Obio Atai I Ikot Obio Enang Ibete Ibuet Ikot Ibuot Utan Ine Inua Abasi
Inua Abasi Ibekwe-Akpan Nya Ibiaku Esa Ekpo Ikot Abasi Akpan Ikot Abia Enin Ikot Aka
Ikot Ata-Nung Ikono Ikot Ekpenyong. Ikot Idiong Ikot Ntot Ikot-Akpabong Ikot-Ebak
Ibiotio Ikot Akpa-Ekop Ikot Akpabio Ukam Ikot Akpaden Ikot Akpan Ukam Ikot Edong Ukam
Ikot Ekpang Ikot Enin Ikot Etefia Ukam Ikot Iseghe Ikot Obio Ekpong Ikot Obio Ndoho
Ikot Obio-Akai Ikot Okop - Odong Ikot Oyoro Ikot Ukwa Ikotn Inyang-Okop Ibianga
Iffe Ikot Abia-Utok Ikot Afang Ikot Ekpaw Ikot Enyienge Ikot Esen Akpan Ntuen
Ikot Mkpeye Ikot Obio-Nso Ikot Umiang Iton Ibaka (Uda) Isong Inyang
Ibakang Ibedu Idiaba Idifa Idikpa Idikpa Ikot Ntung
Ikot Abiaenyie Ikot Abiyan Ikot Akpan Ike Ikot Asua Ikot Ebita Ikot Edebe
Ikot Esen Ikot Itie-Udong Ikot Mkpo Ikot Nkpene Ikot Ubok Udom Ikot Udofia
Ikot Uyo Nsit Iwok Atai Iwok Nsit Iwok Obio Aduang Ikat Nsit Ikot Asat
Ikot Ntan Nsit Ikot Ntuem Ikot Ofiok-Nsit Ikot Ofiong Nsit Ikot Oku Nsit Ikot Otong-Nsit
Ikot Ada Okp Ikot Akpabon Ikot Akpan Ibakpan Ikot Edikpe Ikot Ekpene Udo Ikot Udo Ime
Ikpatu Ikot Ansang Ikot Ekpan Ikot Etim Ikot Etobo Ikot Okobo
Ikot Akpan Etang Ikot Obio Asanga Ikot Obio Etan Ikot Abasi-Ufat Ikot Akpaofuk Ikot Edibon
Ikot Ewang Ikot Inyang Eti Ikot Obio Ndua Ikot Eyo Ikot Oduatang Ikot Okwot
Ibiemin Ikot Akpa Eno Ikot Akpa Mba Ikot Enwana Ikot Nkor Ikot Okoro
Ikot Okpodo Ikot Okpyot Ikot Udo Ide Ikot Udo Iton Ikot Uso Ikot Akpan-Enuek
Ikot Ikok Ikot Moboho Ikot Obo Nto Ikot Obuk Ikot Ukpong Ikot Udan Ikot Upeng
Ikot-Udom Anwa Imana Ibom Uruk Ibongokpo-Eto Ikot Eyem Ikot Ide
Ikot Idem Udo Ikot Mba Ikot Mem Ikot Oku Ikot Udo Nto-Ide Ikot Abasi Eyop
Ikot Abia Osom Ikot Atasung Ikot Utu Ikot Utu Ikot Akpan Ikpe Mbak Eyop Ikpe Usung-Ita
Ikwen Ikot Udom Inyang I Inyang II Ikot Iquo Ikot Okokon Itak Ekim
Ibawa Idibi Enin Isa Okiuso Itak Okiuso Itak Uyati Ikot Ese Ishiet
Ikot Obio-Eket Ikot Obong-Ishiet Ishiet Ikot Ndua Iman Ikot Nkan Ikot Akpatek
Ikot Annang Ikot Ebekpo Ikot Ebidang Ikot Ebire Ikot Edor Ikot Ikom Ibom
Ikot Ndudot Ikot Nuten Ikwe Ikot Adia Ikot Akpan Etedue Ikot Akpan Ntia
Ikot Akpan Otuk Ikot Esenam Ikot Inuen Ikot Mbong Ikot Obio Asan Ikot Obio Atara
Ikot Obio-Aduak Ikot osute Ikot Otok Ikot Owobo Ikot Ukpo Ikot Ukpong-Obiose
Ikot Uso Etok Ikot Utiat Ika Annang Ikot Akpa Osung Ikot Akpan Eda Ikot Obong-Akan
Itung Ikot-Ndem Ibesit Ekoi Idung Ntuk Uma Ikot Akam Ikot Akama Ikot Akpam
Ikot Akpan Mbure Ikot Akpan Nsek Ikot Esikan Ikot Iba Ikot Ikpene Ikot Ndo
Ikot Oko Etok Ikot Okpong Ikot Omono Ikot Oto Ikot Owuk Ikot udo Aduak
Ikot udo Etok Ikot Udo Offiong Ikot Udoro Ikot Ukpong Obio Isama Itung Ekpip
Ikot Akpaya Ikot Eduep Ikot Ekpuk Ikot Eteye Ikot Ibram Ikot Obio Idang
Ikot Akpa Inyang Ikot Etim - Ibesit Ikot Obio Nsu Ikot Udo Idem Ikot Ukpong Etor Inen Abasi Atai
Inen Atan Inen Ikot Obiom Inen Ikot-Essien Inen Nsai Ito Ikot-Oku-Usung
Ikot Obio Enin Atai Ikot Obio Enin-Udobia Ikot Obio Nkan Ikot Obio Oruk Ikot Eka Ide Ikot Idiaha
Ikot Ukpong Obiokpong Ikot Akpan Eyo Ikot Akpan-Ebo Ikot Anuwo Ikot Arankere Ikot Edem Ewa
Ikot Ekpankpe Ikot Ndot Ikot Udo Iyak Ikot Udo Mbang Ikot Udo Mbang-Afaha Obo Ikot Uram
Ikot Wkpankpe Ikot Akpa Ntuen Ikot Anta Eneng-Obum Ikot Obio Okpoho Ikot Obio-Owo Ikot Oku Usung
Ikot Uko Annang Idung Nneke Idung-Akpan Uko Ikot Akai Ikot Akpa Idem Ikot Akpan Afaha
Ikot Dappa Ikot Effiong Ikot Ikang Ikot Iwara Ikot Oto-Iwuo Ikot Owure
Ikot Udo-Ossiom Idung Eka Uyo Idung Idem Udo Idung Uko Udo Idung Urum Iso Ikot Akpa Nkuk
Ikot Akpan Eyara Ikot Enang Ikot Ibekwe Ikot Iyang Udo 1 Ikot Iyang Udo 11 Ikot Uko Obobo
Ikot Una Ikot-Inyang Abia Ijung Abasi Okure Inua Eyet Ikot Itak Idim Ekpe Itak Idim Ukpa
Itak Ifa Iwo Okpom Iwo Okpoma Opolom Iwuonchang Ibiaku Uruan Ibikpe Uruan
Ifiayong Obot Ikot Oku Uruan Ikot Udo Uruan Ikpa Uruan Ita uruan Ibeno Isiet
Ibiaku Ikot Ese Ibiaku Isiet Ikot Akpa Ekang Isiet Ekim Isiet Inua Akpa Ituk Mbang
Idu Uruan Ifia Yong Esuk Ifiayong Usuk-Nwaniba Ikot Inyang Esuk Ikot Otoingie Ibetong Nsie
Ibetong-Eweme Ikpe Ifa Atai Ifa Ikot Ifa Ikot Abia Ntuen Ifa Ikot Akpan
Ifa Ikot Akpan Abia Ifa Ikot Idang Ifa Ikot Obong Ifa Ikot Ubo Ifa Ikot-Akpabio Ifa Ikot-Okpon
Ikot Abasi Nkpo Ikot Inyang Idung Itiam Etoi Itian Ikot Ebia Ikot Eboro Ikot Ekpeyak
Ikot Iton Ikot Obio Mkpon Ikot Oku Ikono Ibiaku Offot Iboko Ikot Anyang
Ikot Ekpe Offot Ikot Ntueh Offot Ikot Oku Ido Offot Iba Oku Ikot Akpan Ediene Ikot Akpan Oku
Ikot Ebido Ikot Ntuen-Oku Ifite Ihichi Imofia Ikenga
Isuofia Isioji Ibughuba Igboezunu-Ugwume Ivite-Umuleri Ivite
Isinyi Igboezunu Isiokwe Iyiora-Anam Igeja Irubi
Igbedor Igbokenyi Inoma Ifiteani Iruowelle Isiamaigbo
Ihe Iluowelle Iruchiafo Isiogugu Ifite-Isu Ifite-Ora
Iruoge Isiakpu Isiudala Irator Isiachelle Iboji
Ifitora Isamoyi Ifitedunu Igbuala Iruowelu Idede
Ifiteora Isiekwulu Ibolo Ireri Isungwu Ire
Ikenga-Ogidi Ireh-Ogidi Ibenabo Ideoma Idam Isuangbede
Isu Ihite Azia Issiokwe Ihudim Ihueke Isseke
Izu Mbosi Ihite Ihuoweri Initesha Ihile Uzi Idinwanedo
Igbolo Irunebo Iruobigeli Iruoma Imokpara Isigwu
Ibelenta Idemili Isioha Iyiowa Ihum Igbuzor
Isoru Imoia Igweakpu-Ofia Udo Ikpangene Ihengwu Isiamachi
Iwollo-Omogho Imedin Imeofia-Okii Ijebuonwu Isiama Isiokpu
Isiafor Iyiafor Igbu Iru-Anika Iruoyim Isioyo
Inkil Iyaka Inkiwari Isawa Itas Ishenu
Iyayi Isore Ingila Ibelebiekiri Ibtufra-Makiri Idema
Igbabele Igbabopiri Ijawki Imbiri Iniedoyey-Ekiri Isikara
Iwoama Isampou Isreal o-Zion Igbanwa Igbedi Igbeta-Ewoama
Ikensi Isaiahkiri Iseleogona Iserekiri Igbo Imiringi
Iyakiri Igoni Ikpidiama Ibikologbene Idebugbene Izonagbene
Igbomatoru Ikebiri Ikeingbabiri Ikiambiri Ikoromogbene Ikpirigbene
Isaihgbene Ibia Igbogene Ikarama Ikibiri Ikolo
Ibende Igbizi Ikpeba Ikpilogwu Ivetse Igba
Ijokoro Ikpatene Ikpomolokpo Igah Igedde Ijigbam
Ikponkpon Ichesi Idobi Ijigboli Ikpole Ipole
Izigban Ichogolugwu-Ogwule- Idahuna Igagisu Ikele-Gochi Ikpele ope
Ibadum Idada Iga-okpaya Iga-ologbeche Igoro Ijaha
Ijege Ikampu Ikobi ugbobi Ikor Inyapu Ikoanenge
Ichergbe Ijoh Ibor Ichicadu Ikyande Inougu
Ikygbajir Ikpayongo Iyanden Ichigh-ki-Mbakaha Igbor Iger
Ijov Ikundan Iku Mbur Ikyon Ityogbeda Igon Ikurav-ya
Ikyogen Injiov Ikyoor Ityough Iyon-Mbahav Ikume
Iohanga Iyon Ichor Inundur Imande-Mbakange Ibukur
Igbogh Ihungwa-Ihough Iyorzua Ikpool Ikyeagba Imande Shikaan
Imbufu Ikumbur Imande Mbashonov Itokyaa Ityogbenda Udende Iorshagher
Ibume Ikan Isuahba Iwa Ibegi Ichacho
Ichakobe Idajo Ihulam Ikachi Ikomi Itega
Itipala Iyeche Igbegi Igwe Ijanke Ijegwu
Ijokwe Ikandiye Ikiriye Ikponyine Ikwokwu Inyuma
Ipinu-Adiko Irabi Itakpa Itogo Iyaho Ibalakum
Idele Ifator Igbella Igbilla Igwe-Ette Igwoke
Ikatakwe Ikoku Ikori Irachi Itafor Itakeni
Iyator Iyokolo Iwili Igbeji Igbudeke Isoo
Idabi Ikila Idekpa Ikpolle Ipiga Iyanya
Ife Igbanonmaje Ikobi Ipakangwu Itoo Ibaji
Ifete-Enumaje Ifete-Ipana Ifete-Olubie Igahuwo Igblagidi Ipaha
Ipepe Ipokpene Ipolo-Ehaje Ipolo-Ologbe Ipom-Icho Igama
Ijeha Ipoya Iwewe Ichana Ipele-Ohebe Ipole-Aiagbo
Ipole-Aiebega Ipole-Aikpe Ipole-Aiona Iwewe-Ichama Idiri Idobe
Idoko-Aga Ikonijo Ibiladu Ikemu Imeyi Ipole-Adupi
Ipole-Ako Ipole-Iyiru Ipole-Oko Itesi Idodoloko Ijadoja
Ikregi Ipichicha Ipole Abo Ipu-Ugbogbo Ipuchicha Ibagba
Ibiti Idogobe Iga-Uroko Ikwo Ipole-Aitan Ipole-Aiuja
Ipole-Ekere Ipole-Owukpa Iwewe-Aiodu Ikyuen Itungwa Idyua
Iche Amazwa Igyu Igbabjor Igbajor Ikpenger Ikumbul
Ibyu-Yo Ihule Ilungwa-Not Ishar Ityowonye Iorigye
Ibyabya Ichigh Iorliam Igbee Ikpakpam Ikyobo Ikpo-Azande
Ikpoikpo Ihugh Ivenge Ifan Iza Izzge
Isge Iboiebo Imikuo Imino Itigidi Ibenda I
Idomi Ife Agoi