Alphabetic Postal Code Search
This page is designed to help you find the Postal Code or Zip Code of a certain city. Select the first letter of the country you want to search the postal code or zip code. Then select the country and select the first letter of the city you want to find, the city and you will see all zip codes for this city.


Country Codes

Maldives has the following ISO codes
  • Country ISO A2 code:MV
  • Country ISO A3 code:MDV
  • Country ISO number:462
  • Currency Code:MVR
  • Currency Code number:462
  • Calling Code:+960

Postal Code Search - Maldives

Postal Code for Maldives


Click on the city to list all of it's postal codes. Our records often include geographical coordinates of and it's corresponding postal code. In the result box below, you can find the postal code of and it's location on the map if we have the location information available. Every postal code is also located in a region or a district, in case we know the district or region of the city it will too be listed in the results. All kinds of additional information we have on may also be present such as geographical data, historical records or news about and in general.

Browse Post Code by Country

Browse cities in Maldives
Hithadhoo Hulhudhoo Hibaru Havi Helium Hickory
Hikifinifenmaage Hiriyaa Holhudhooge Hawaii Heveli Himeyn
Holhige Hudhuruvaage Huvandhumaa Hiyaa Hasankaarige Hatheyli Hazview
Hilmiyaa Hiyala Humashi Huvadhoo Huravee Building Hiyaagofi
Hamdharudheege Hanuthalhaage Happy Corner Hari Helenbelige Havehi
Hirifushi Hudhuvilaage Happy Life Himaa Hudhuhudhaage Helebeligasdhoshuge
Hani Kandu Hainaa Handhuvarugasdhoshuge Happy Dawn Hasnaa Manzil Hoara Villa
Husnoo Huraveege Haifa Hilman Hiraa Hudhanbaruge
Ha Atoll Fihaara Haa Dhaalu Atoll Fihaara Hani Dhoadhi Hats Building Hirimi Homelet
Hudhuvilaa Hulhumale Development Unit Hurafa Hama Roalhi Haaufaa Haki
Handhuvaru Hani Thila Haveyli Havihtha Heenaa Hiyaa Heenaa Villa
Heenaaville Hinnavaru Hinnavaru Hulhangu Bai Hiran Hirifinolhu Hondali
House Plaza Houston Hudhumuraka Huivani Hulhangu Asseyri Hiyvaru
Hudhukashimaa Handhuvaree Villa Happy Happy Cottage Heroan Hithilaage
Hithilaage 1 Hithilaage 4 Hiyththala Villa Hiyththalage Hudhu Aanu Hulhevehi
Huvandhumaage Habarumaage Hathi Hunaru Hurendhoo Haveeree Night
Hithahffinivaage Haivakaruge Haslath Hireveri Haaidh Hithilaage 5
Hunige Huvan Hushan Haizaraan Handhuvaree Manzil Happy Garden
Havana Heeraa Handhuvaru Heeraage Hudhuhaa Villa Haiythari Hikiveli
Hope Hemavathi Hoama Hoara Halaveligasdhoshuge Hiyaakan
Hudhuveyo Halavelige Hanimaadhooge Harinma Hilaalu Hiyaa
Happy Future Handhuvareege Handhuvareege No. 1 Handhuvareege No. 3 Handhuvareege No. 4 Handhuvareege No. 5
Handhuvareege No. 6 Handhuvareege No. 8 Hanifaru Havathi Hazaaree Villa Hazaarumaage
Herafaa Hikiunimaage Hiyaafinige Hoorusheedhu Aabaadhu Hudhuhudhu Hulhanguge
Huraa Huvandhu Hyde Park Hidhaayaa Manzil Honey Season Haafus Villa
Handhaanuge Happy Night Irumathee Bai Hiyaavahige Hiyaavahige Aage Hover Hycinth
Highway Hiyani Hudhu Akiri Hamathi Henveiru Fehi Hortensia
Hortensia Irumatheebai Henveiru Villa Handhuvaree Naaz Hiyama Haajaraage Hudhuhudhaa Manzil
High Commission of Bangladesh Hiyaleege Aage Hudhufinifenmaage Hudhufinifenmaage Aage Halaveli Happiness
Havaa Hikikashimaage Hinton Hakageli Haveeree Naaz Haveeree Naaz Dhekunubai
Haveereege Husnuheenaage Haveeree Fannu Haveeree Hingun No. 1 (dhagadugudhan) Haveeree Hingun No. 11/1 Haveeree Hingun No. 2 (dhagadugudhan)
Haveeree Hingun No. 5 Fihaara Hiri Hirigaa Hotaadhoshuge Haajee Edhuruge High Grove
Hilihilaage Hithigasdhoshuge Hotel De Nowel Happy Side Hikahera Hudhugiri
Husnooge Half Sea Hiyaa Roadhi Huvafenee Asseyri Hameedhee Building Henveiru Avashu Office
Harumaluge Himmiyaa Heenaamaagala Hilan Hill In the Garden Honey Dew
Happy Sun Haail Hudhuruvaamaage Hameedhee Manzil Husmaa Hurevi
Hiari Hudhuhaa Hoagulhaa Manzil Heenaage Hikandhigasdhoshuge Hillary
Hostock Hiyfahi Host Side Hundred Flower Hirundhuge Hulhugali
Haagireege Hani Vilu Hikihuvandhumaage Humid Holhikoshee Aage Holhikosheege
Hudhu Thari Havaasaa Hiyaakoani Hanafas Veli Hanafasge Hangnaameedhooge
Himmi Hanimaadhoo Aage Hiyaavahi Hulhiyandhoo Hathaa Hudhu Lily
Hithilaage 2 Hithilaage 3 Himerimaage Hameedhee Husnoo Vaadhee Hiroshima
Hiyfaseyhage Hiyfaseyhage Aage Helengeli High Commission of Pakistan Haalhalamaage Handhuvaree Asseyri
Handhuvaree Asseyri Aage Handhuvaree Gulshan Hanifaa Hathifushi Hazelin Heart
Herethere Heylhi Hinhura Hurasfaru Heenaadige Honey Suckle
Haa Villa Haafus Haali Handhuvaruge Harisa Heenaamaage
Hemlock Himaliya Hiriyaadhoo Hirundumaage Hissaa Hithifaru
Hizaaru Hudhukokaa Hudhumaage Hathihaa Henveiruge High Commission of Sri Lanka
Hoola Huba Hukuru Miskiy Haveeree Gulshan Hulhuleyge Haikal
Handhuvaree Vaadhee Hiba High Court Hameedhee Store No. 1 Hameedhee Store No. 2 Hameedhee Store No. 3
Hotel De Nowelge Irumatheebai Hudhuveli Hudhukaneeruge Hussein Aabaadhu Haiy Huraa Honey Comb
Hauthaa Haveeree Fini Haveeree Manzil Haveeree Ufaa Hikandhimaage Handhuvarudheyge
Hudhufiya Hiyaafahi Hudhuhiri Hariyaanaa Happy Luck Hespress
Hithimaage Haameemuge Haimaa Hadhdhunmatheege Hadhdhunmatheege Aage Hahdhunmatheege Dhekunu
Hudhu Gul Alaage Hiyaa Hulhangu Hulhangu Hiyaa Hassa Hathvaa Henboodhooge
Hudhugaa Habaruge Himaliyage Hithigasdhoshuge Aage Heena Hero
Hilaaleege Himitheege Himitheege Aage Honourary Consulate of Germany Hudhu Carnation Hudhuasurumaage
Hulhuvehi Haven Hazaaru Aabaadhu Hazel House Heleenaa Helengeli Aage
Helengeli Annex Hirikulhlhage Hudhu Huiypilaage Haalam Huvahandhooge Hazel
Hahifa Halavelimaage Hirudhugasdhoshuge Hudhufashuvi Happy House Happy Beach
Hathikolhu Hirinaidhoo Horizon Hali Heritage Hushaamin
Hilton Hiyalee Gulshan Hudhuhimeri Hukuradhige Huvandhugandhakoalhige Huvandhugandhakoalhige Uthuruge
Haadhoo Hard Rock Hasthee Heenfaru High Low Hyle
Hnigaaru Hikigul Alaage Aage Hikigulalaage Hikaa Handhuvaree Rey Handhuvaree Roashan
Haagoashi Handhaan Hazel Crest Heenaagasdhoshuge Heylhifah Hollywood
Hudhu Kelaa Hudhu Ali Handhubalaage Hathikandu Hudhu Bitha Hudhufas
Husnoovilaa Huvairiyaa Happy Night Hapy Night Irumathee Bai Hicoast Hirafusge
Hiri Asseyri Hudhufalhu Hudhufalhu Aage Hen Bane Hen Bane Hulhangu Bai Handhu
Happy Villa Hiyaleege Hiyaleege Hulhangubai Haabin Honey Hirilandhoo
Hoarafushi Hanimaadhoo Hirimaradhoo Hulhudheli Hakuraa Huraa Heviligo
Hikirili Heva Hiyaavilla Haaveli Hijura Hudhuvina
Havaas Himeri Hafeeza Manzil Hedhey Kuri Hamra Havva Manzil
Hadhiya Hinfura Huvefenee Manzil Hakatha Hudhuruvaahiya Hafeeza Hiya
Huvafen Hafolhu Hahura Hanhaara Haulaamanzil Holhuvashi
Hinmaiy Hadheygirige Happy Star Hiyaal Hulhavi Hoadedhdhoo
Himendhoo Hangnameedhoo Huvahendhoo Henbadhoo Himmafushi Hithaadhoo
Horubaidhoo Holhudhoo Hulhudhuffaaru